Bestyrelsen

Bestyrelsen

2024/2025

Bestyrelsen foto ved Årsmøde 2024. (Vi mangler Anne Kirstine Røn på billedet.)

Efter

Generalforsamling 3 april 2024

Her finder du Referat fra årsmøde (PDF). 

Herunder er de slides der blev vist i forbindelse med årets beretning

Rasmus Scharling Toft

Formand

rasmus@scharling-toft.dk

Peter Udengaard Kristoffersen

Næstformand

pukristoffersen@gmail.com

Annette Jørgensen

Kasserer

annettej@post.tele.dk

Claus Hastrup

clusen@gmail.com

Knud Enevoldsen

knud.enevoldsen@ma-net.dk

Ole Vidkjær

o.vidkjaer@gmail.com

Anne Kirstine Røn

annekirstine2@gmail.com

Simon Kollf

suppl.

simonkollf@gmail.com

Vedtægter for BYENS HUS

1. Navn & Hjemsted

1.1         Foreningens navn er Byens Hus.

1.2.      Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

Adressen er: Ebeltoftvej 7, 8544 Mørke.

2. Formål

Foreningens formål er:

2.1 .  At varetage Mørke By og Omegns borgeres interesse overfor offentligheden samt at give Mørke

By og Omegns borgere et samlingssted, hvor unge og ældre i fællesskab, uden hensyn til livsindstilling og politisk anskuelse kan mødes til gensidig gavn og glæde i en usnobbet atmosfære. Foreningen kan gennem foretagsomhed og initiativ sørge for rammer til afholdelse af aktiviteter og arrangementer. Det er også foreningens formål, at der kan være mindst en person fra bestyrelsen, der sidder i “Mørke Distriktsråd”, således at foreningen får indflydelse på beslutninger og udvikling af Mørke By og Omegn.

2.2. At styrke sammenholdet og udbrede oplysning blandt medlemmerne ved blandet andet, men ikke begrænset til, afholdelse af foredrag, sammenkomster o. lign.

  1. Medlemmer
    • . Som medlem kan juridisk eller fysisk person over 18 år optages, bosiddende i Syddjurs Kommune.
    • Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. For at kunne deltage og være stemmeberettiget på et møde, herunder bl.a. generalforsamlingen skal vedkommende være optaget senest dagen før mødets afholdelse samt have indbetalt fuldt kontingent for det pågældende kalenderår.
    • Andre personer kan optages som støttemedlem.

4. Udmeldelse

4.1 . Ethvert medlem kan melde sig ud af foreningen med et skriftligt varsel på 1 måned. Enhver opsigelse skal sendes til et medlem af bestyrelsen, og berettiger ikke medlemmet til refusion af indbetalt kontingent.

4.2. Ethvert medlem meldes automatisk ud af foreningen, såfremt kontingentet ikke er betalt og medlemmet har stået i restance 3 måneder. Såfremt et medlem udmeldes af foreningen grundet restance, kan vedkommende kun optages som medlem igen ved betaling af restancen.

4.3. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

5. Generalforsamlingen

5.1 .     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2.     Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel pr. e-mail.

5.3.    Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

5.4.   Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

5.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1 . Valg af dirigent

2.Formandens beretning om foreningens virksomhed det forgangne år

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

5.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

5.7.     Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

5.8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5.9.     Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

5.10. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

5.1 1 .    Vedtægterne skal godkendes af Syddjurs Kommune.

5.1 2. Vedtægtsændringer er kun gyldige med godkendelse af Syddjurs Kommune. Ændringer af formålet skal dog godkendes af Syddjurs Kommune og af Udlændige, Integrations- og Boligministeriet.

5.1 3.   Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det tidspunkt, Syddjurs Kommune godkender vedtægtsændringerne.

5.14. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

6. Ekstraordinær generalforsamling

6.1 . Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dagens varsel, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.

7. Foreningens daglige ledelse

7.1 . Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 — 7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen.
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre medlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

7.2.     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7.3.     Syddjurs Kommune er berettiget til at udpege et medlem af bestyrelsen.

7.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

7.5.      Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller et medlem af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

7.6.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

7.7.     Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, dvs. tæller for to stemmer.

8. Økonomi, regnskab og revision

8.1 .     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2.     På hvert års generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

8.3.       Regnskabet skal godkendes af Syddjurs Kommune.

8.4.    Regnskabet gennemgås af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

9. Tegningsregler og hæftelse

9.1 .     Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

10. Salgs- og pantsætningsforbud

10.1. Optagelse af lån med pant i fast ejendom skal godkendes af Syddjurs Kommune.

10.2. Udstykning, køb og salg af fast ejendom skal godkendes af Syddjurs Kommune.

11. Opløsning

11.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

1 1.2. Ved opløsning skal foreningens nettoformue i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling og som godkendes af Syddjurs Kommune.

12. Datering

12.1.      Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. januar 2017.
Revideret på generalforsamling 23 marts 2022

12.2.      Dirigentens underskrift